Rodina v kontextu sociální nerovnosti

Title Alternative:Family in the Context of Social Inequality
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The diploma thesis deals with a topic of one of an extremely divided discipline - family sociology. The main theme of this thesis is a social inequality which it is concerned directly the chosen families at the present time. The target of the thesis is to present the picture of a part of a mentioned segment of families living in the Czech Republic and contribute by its point of view to a particular situation. The whole point of view is completed by suggested solutions in publicly accessible documents.The theoretical part of the work is divided into five chapters in which the key expressions are explained. While the first two part of the diploma work focuses on inequalities in a broader point of view including theories of inequality, their main types, poverty and its differences and social inequality. The second part of thesis, chapter for, five and six are devoted to the family. The chapter four surveys the principle and the evolution of family till the present time. In the chapter five there is mentioned the opposite group of social underprivileged families. In the chapter six I follow in full the socially deprived families, with emphasis on the chosen endangered families and their problems in the present society.The last but one, empirical, chapter addresses to a survey of different kinds of help from our society toward such families and tries to find out its most useful forms in last twenty years. Last chapter provides an analysis of all realized findings and the conclusion.
Tato diplomová práce se zabývá tématem, jedné z dnes již neobyčejně rozvětvené discipliny, sociologie rodiny. Hlavním tématem práce je sociální nerovnost, která se v současné době přímo dotýká vybraných rodin. Cílem práce je podat obraz o části zmíněného segmentu rodin žijících na území České republiky a přispět svým pohledem na danou situaci. Interpretované údaje doplní pohled na navrhované koncepce řešení ve veřejně dostupných dokumentech. Teoretická část mé práce je členěna do pěti kapitol, ve kterých vymezuji hlavní pojmy práce. První dvě kapitoly se věnují nerovnosti v širším kontextu, od teorií nerovnosti a jejich hlavních typů, přes chudobu a její rozdíly, až k sociální nerovnosti a to jak z globálního pohledu, tak se zaměřením na naší společnost. Druhá část práce, kapitola čtyři, pět a šest jsou věnovány rodině. Čtvrtá kapitola mapuje princip a vývoj rodiny až do našich dnů. Pátá letmo zmiňuje opačnou skupinu spektra sociálně slabých rodin. V šesté kapitole se věnuji v plné šíři rodinám sociálně slabším, s důrazem na vybrané ohrožené rodiny a jejich problémy v současné společnosti.Dále následuje sedmá, empirická část, ve které se věnuji zmapování pomoci naší společnosti těmto rodinám. Jak a jakým způsobem a kterými dostupnými formami se tak děje za posledních dvacet let. Poslední kapitolou sedmé části je analýza zjištěných poznatků a závěr práce.
Description
katedra: KFL; přílohy: CD;
Subject(s)
endangered family, ethnically minor family, family, poverty, inequality, income poverty, social exclusion, social inequality, socially deprived family, etnicky minoritní rodina, chudoba, nerovnost, ohrožená rodina, příjmová chudoba, rodina, sociálně slabá rodina, sociální nerovnost, sociální vyloučení
Citation
ISSN
ISBN