Hodnocení a měření výkonnosti podniku pomocí metod finanční analýzy

Title Alternative:Evaluation and measurement of a company performance using methods of financial analysis
Abstract
Diplomová práce „Hodnocení a měření výkonnosti podniku pomocí metod finanční analýzy“ je zaměřena na zhodnocení finanční výkonnosti a finanční stability dopravně logistické společnosti TRANSCENRUM automotive logistics a. s. Cílem této práce je změření finanční výkonnosti a zhodnocení finanční stability podniku vybranými ukazateli tradičních metod finanční analýzy. Zjištěné výsledky jsou podkladem k návrhu takových opatření, která povedou k nápravě nebo vylepšení celkové finanční pozice společnosti. Část, která zahrnuje první čtyři kapitoly diplomové práce, se věnuje teoretickým poznatkům v oblasti finanční výkonnosti a představení metod finanční analýzy. Ve druhé části, která též zahrnuje čtyři kapitoly, jsou aplikovány metody finanční analýzy v praxi. Výpočet ukazatelů je proveden v časové řadě čtyř po sobě jdoucích účetních období. Výsledky jsou znázorněny graficky, prezentovány slovně a jsou navržena konkrétní opatření k zajištění optimální finanční stability a finanční výkonnosti.
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
ISBN