Kin-ball v tělesné výchově dětí mladšího školního věku

Abstract
Cílem této diplomové práce je na základě studia odborné literatury vytvořit metodiku nácviku hry kin-ball vhodnou pro školní tělesnou výchovu na 1. stupni ZŠ. Na základě studia dostupné odborné literatury a využitím dosavadních zkušeností jsme vytvořili metodický soubor 20 průpravných her, které jsme realizovali ve školním prostředí na základní škole v Horní Polici, kde se jí zúčastnili žáci prvního stupně od 1. do 5. ročníku. Všechny podklady a zjištěné informace z realizace kin-ballových her jsou zpracovány z hlediska jejich vhodnosti a přínosu pro výuku kin-ballu na 1. stupni ZŠ. Práci mohou využívat všichni, kteří mají zájem o inovaci a zpestření hodin tělesné výchovy s využitím netradičních sportů a pomůcek.
The aim of this dissertation is to create the methodology of practice of the game kin-ball suitable for school Physical Education on the first school on the base of studing of professional literature. On the base of using of professional literature and application of own previous experience we created the methodical complex of 20 preparatory games which we realized in school setting at basic school in Horní Police.The pupils of the first school, from the year 1 to the year 5 took place in them. All data and discoverd information from the realization of kin-ball games are made from the point of view of their suitability and benefit for teaching of kin-ball on the first school. Everyone who is interested in the innovation and making PE classes more varied with the use of nontraditional sports and teaching aids can apply this dissertation.
Description
Subject(s)
kin-ball, kin-ballový míč, nácvik kin-ballu, tělesná výchova na 1. stupni ZŠ, děti mladšího školního věku, kin-ball, kin-ball practice, Physical Education on the first school, children of younger school age
Citation
ISSN
ISBN