Zájmové kroužky pro mentálně postižené jedince v Ústavu sociální péče

Title Alternative:Hobby Groups for Mental Handicapped People in a Social Care Institution
Loading...
Thumbnail Image
Date
2007
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Bakalářská práce se zabývala problematikou sportovního zájmového kroužku pro mentálně postižené jedince v Ústavu sociální péče. Jejím cílem bylo zjistit, zda při pravidelném tělesném pohybu s mentálně postiženými klienty dojde ke změně psychických a fyzických funkcí u celého zkoumaného vzorku. Práci tvořily dvě stěžejní oblasti. Jednalo se o část teoretickou, která pomocí zpracování a prezentace odborných zdrojů popisovala mentální retardaci; klasifikaci mentální retardace, klinické projevy mentální retardace, charakteristiku osobnosti jedinců s mentálním postižením a také popisovala pohyb jako zájmovou činnost. Praktická část zjišťovala pomocí metody pozorování, do jaké míry může sportovní zájmový kroužek přispět k rozvoji mentálně postižených klientů. Výsledky ukazovaly nato, že sportovní zájmový kroužek přispěl k rozvoji mentálně postižených klientů a to tím způsobem, že u klientů došlo ke zlepšení jak psychických funkcí - vnímání, řeči a paměti, tak i fyzických funkcí jako je motorická obratnost. Výsledky vyústily v tato konkrétní opatření: klientům musí být poskytnuta individuální péče, aby se mohl trenér každému klientovi neustále věnovat a rozvíjet ho, dále bylo by potřeba pro klienty vybudovat hřiště a v neposlední řadě by byly potřeba finance k dovybavení ústavu pomůckami k volnočasovým aktivitám. Největším přínosem praktické části pro mne bylo ověření, že je možné u mentálně postižených jedinců pravidelnou pohybovou aktivitou rozvinout mnoho schopností jako například motorickou obratnost, paměť, řeč, prostorovou orientaci, bezpečnost pohybu, vůli či motivační sféru.
The thesis dealt with the questions related to a sport hobby group in a Social care institution. The main goal of the thesis was to find out if sport activities done on a regular basis can change mental and physical functions in mentally handicapped clients. The thesis consists of two equally important parts; the theoretical and the practical one. In the theoretical part, a closer look has been taken at how scientific recourses see mental handicaps; how mental handicaps are classified; what clinical picture mental handicaps have. Furthermore, this part focused on how personalities in people with mental handicaps can be described, and also what it is motion as a spare-time activity. The practical part dealt with the question in how far a sport hobby group can contribute to the development of mentally handicapped clients. The results have pointed out that the sport hobby group has contributed to the development in the area of both mental functions (perception, speech and memory) and physical functions such as motive ability. The results led in the following actions: the clients need to receive individual approach. Then, there is space enough for the trainer to take care of every client on a individual basis. Also, the results showed the need to build a port field for the clients, and, last but not least more finances would be needed to equip the facility with sport tools to be used in leisure-time activities. The biggest contribution of the practical part for me was the verification of the presumption stated in the theoretical part. In other words, it is to increase a lot of abilities in mentally handicapped people, e.g. Motoric ability, memory, speech, three-dimensional orientation, feeling of security while beginning in motion, will or motivation ability.
Description
katedra: KSS; přílohy: 1 CD; rozsah: 88
Subject(s)
ústav sociální péče, mentální retardace, mentálně retardovaní jedinci, zájmový kroužek, volný čas, pohybová aktivita, použitá metoda pozorování, motorika, paměť, řeč, vnímání, výsledky, social care institution, mental retardation, mental handicapped people, interest group, free time, motion activity, used method of observation, motor activity, memory, speech, reception, results
Citation
ISSN
ISBN