Jazyková adaptace systému MyVoice z češtiny do slovenštiny

Title Alternative:Language adaptation of the MyVoice system from Czech to Slovak language
Loading...
Thumbnail Image
Date
2013-12-20
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Hlavním cílem této bakalářské práce bylo adaptovaní českého programu MyVoice na slovenský jazyk. Tento program je primárně určen pro handicapované lidi a slouží k ovládání počítače hlasem. Díky mezijazykové adaptaci dokážeme využít soubory a zdroje dostupné v jednom jazyce k počítačovému rozpoznávání v jiných jazycích, v tomto případě jsem tedy použil mezijazykovou adaptaci k přetvoření českého programu na jeho slovenskou verzi. Prvním a stěžejním krokem k vytvoření slovenské verze systému MyVoice bylo namapování slovenských specifických fonémů na již existující sadu českých fonémů. Dále bylo potřeba přeložit všechny hlasové povely sytému MyVoice do slovenštiny a nakonec vytvořit zvukovou databázi slovenských slov na testování výsledného produktu. Tuto práci jsem rozdělil na několik částí, v první jsem se zabýval teoretickými poznatky týkajících se mezijazykové adaptace, fonetické transkripce, fonologie a jazykovými rozdíly mezi češtinou a slovenštinou. V další části jsem popsal vlastní proces tvorby slovenské verze systému MyVoice a v závěrečné části naleznete popis a výsledky testů, které ukázali jak úspěšně se MyVoice adaptoval na slovenský jazyk.
The main goal of this works was adaptating Czech program MyVoice to Slovak language. This program is primary determine to handicapped people and it serves to voice control of computer. Thanks cross-lingual adaptation we can use files and resources available in one languege to computer recognising in other languages, in this case I used cross-lingual adaptation to transformation of Czech program to its Slovak version. The first and fundamental step to creation Slovak version of system MyVoice was mapping Slovak specific phonems to already existed set of czech phonems. Futer I had to translate every voice orders used in MyVoice to Slovak language and finally I created voice database of Slovak words used to testing of final product. I separated this work to several parts, in the first part I dealed with teoretic knowledge obout cross-lingual adaptation, phonetic transcription, phonology and language differences between Czech and Slovak language. In the next part I described the process of creation Slovak version of system MyVoice and in the final part you can find describtion and results of tests, which showed how succesfully was system MyVoice adapted to Slovak language.
Description
katedra: ITE; přílohy: 1 CD ROM; rozsah: 38 s.
Subject(s)
Citation
ISSN
ISBN