Spolupráce Městské knihovny v Novém Bydžově se školami

Title Alternative:Cooperation of the Town Library with schools in Nový Bydžov
Loading...
Thumbnail Image
Date
2006
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Diplomová práce stručně seznamuje s historií knihovnictví, poté se zaměřuje na činnost Městské knihovny v Novém Bydžově v letech 2001 - 2006, především na spolupráci knihovny se školami. Probírá jednotlivé akce a činnosti, kterými knihovna přispívá k rozvoji dětského čtenářství ve věkové kategorii 6 - 11 let a přináší vlastní náměty pro další spolupráci. Informace získané v knihovně jsou doplněny dotazníky žáků, učitelů a knihovnic. Výzkum, který byl aplikován, dává přehled o úrovni dětského čtenářství, o spokojenosti dětí s činností knihovny a mapuje nejoblíbenější dětské knihy a žánry. V poslední části práce jsou prezentovány závěry vyvozené z výzkumu a následují doporučení.
Diploma theases inform briefly about librarianship history, then target the activity of the Town Library of Novy Bydzov in years 2001-2006, especially target the cooperation of the library with schools. Theases deal about exact activities, whitch are the library contributions to to the children's reading in 6-11 year age group, and theases bring its own proposals for future cooperation. Information received in the library are extended by questionaires of scholars, teachers and librarians. Research applied bring overview of the children's reading level, overview of children's satisfaction with library's activities.Research also chart the most popular children's books and genres. Implied conclusions of the reseach and recommendations are presented in the last chapter of the theases.
Description
katedra: KPV; rozsah: 76 s., 43 s. obr. příloh
Subject(s)
historie knih, četba, spolupráce se školami, městská knihovna v novém bydžově, history of books, reading, cooperation with schools, the town library in Nový Bydžov
Citation
ISSN
ISBN