Srovnání tradiční metody určování kostního věku s metodami umělé inteligence

Abstract
Práce bude spočívat v porovnání výsledků hodnocení kostního věku aplikací s umělou inteligencí a lidským hodnotitelem v populaci českých dětí. Cílem práce je otestovat limity a schopnosti již existujících metod umělé inteligence a porovnat ji s lidským hodnotitelem. Závěrem práce bude zodpovězení otázky využití umělé inteligence v radiodiagnostice a zhotovení statistického přehledu. Práce se dělí na dvě části, teoretickou a praktickou. Teoretická část se zabývá funkcemi umělé inteligence, anatomií skeletu ruky, radiační ochranou a metodami pro hodnocení kostního věku. Praktická část se zabývá určováním kostního věku pacientů lékařem a začátečníkem v oboru a následným porovnáním mezi umělou inteligencí. Výsledná data byla mezi sebou porovnána a přenesena do grafu.
The thesis will consist in comparing the results of bone age assessment web application with artificial intelligence and a human evaluator in the population of Czech children. The aim of the work is to test the limits and capabilities of already existing artificial intelligence methods and compare it with a human evaluator. The conclusion of the work will be the answer to the question of the use of artificial intelligence in radiodiagnostics and the preparation of a statistical overview. The thesis is divided into two parts, theoretical and practical. The theoretical part deals with the functions of artificial intelligence, the anatomy of the hand skeleton, radiation protection and methods for assessing bone age. The practical part deals with the determination of bone age by a doctor and a beginner in the field and the subsequent comparison between artificial intelligence. the resulting data were compared with each other and transferred to a graph.
Description
Subject(s)
Kostní věk, srovnání, umělá inteligence, vývoj skeletu, určení
Citation
ISSN
ISBN