Rozvoj řeči u dětí předškolního věku

Abstract
Bakalářská práce se zabývá rozvojem řeči u dětí předškolního věku. Cílem práce je porovnání řeči u dětí s diagnózou a dětí intaktních. Ve své teoretické části se práce zabývá stanovením normálního rozvoje řeči a popisuje vybrané poruchy komunikace. Praktická část pomocí kazuistické metody popisuje rozvoj řeči u vybraných poruch, sleduje vliv rodinného prostředí a včasnosti logopedické péče.
The bachelor thesis deals with the development of speech in preschool children. The aim of the thesis is to compare speech of children with diagnosis and intact children. In its theoretical part, the thesis deals with the determination of normal speech development and describes selected communication disorders. The practical part uses the casuistic method to describe the development of speech in selected disorders, monitors the influence of the family environment and the timeliness of speech therapy care.
Description
Subject(s)
komunikace, narušený vývoj řeči, rozvoj řeči, rodina, logopedická péče, communication, impaired speech development, speech development, family, speech therapy care
Citation
ISSN
ISBN