Oceňování nehmotných aktiv a jejich zachycení v účetnictví vybraného podnikatelského subjektu

Abstract
Cílem diplomové práce je zhodnotit stav oceňování, evidence a vykazování nehmotných aktiv ve vybraném podnikatelském subjektu a navrhnout možné postupy při řešení této problematiky. Práce se nejprve v teoretické úrovni zabývá správnou identifikací a členěním nehmotných aktiv, způsoby jejich oceňování a vykazování v rozvaze, včetně jejich odepisování. V praktické části je představena výzkumná organizace XY, která disponuje mnoha druhy nehmotných aktiv, a teoretické poznatky jsou aplikovány na příkladech oceňování, odepisování a evidence nehmotných aktiv touto společností. Jsou rozebrány možné problematické situace vymezování nehmotného majetku, včetně příkladu snížení pořizovací ceny majetku při přijetí investičních dotací. V závěru je nastíněna problematika oceňování výzkumu a vývoje a návrh možného komerčního využití těchto výsledků společností XY. Výsledkem práce jsou souhrnná doporučení oceňování a evidence nehmotného majetku dle IFRS pro vybranou společnost.
The aim of the thesis is to evaluate the status of valuation, accounting and reporting of intangible assets in selected business entity and to suggest possible methods for dealing with these issues. First part of thesis is focused in a theoretical level on the proper identification of assets and their classification, methods of valuation and reporting on the balance sheet, including amortization. In the practical part, there is introduced research organization XY that has many sorts of intangible asset and theoretical knowledge are applied to examples of valuation, amortization and recording of intangible assets by this research company. There are discussed possible problematic situations of delimitation of intangible assets, including an example of reduction of the cost of assets upon receipt of investment subsidies. In conclusion, there are outlined the problems of valuation of research and development and there is a proposal of the commercial applicability of these results by company XY. The result of work is the overall recommendation of valuation and recording of intangible assets in accordance with IFRS for the selected company.
Description
Subject(s)
Oceňování, nehmotné aktivum, evidence nehmotného majetku, odepisování nehmotného majetku, výzkum a vývoj, dotace, komercionalizace, IFRS, Valuation, intangible asset, evidence of tangible assets, amortization of intangible assets, research and development, subsidy, commercialization, IFRS
Citation
ISSN
ISBN