Sourozenci dětí s poruchami autistického spektra

Abstract
Bakalářská práce s názvem Sourozenci dětí s poruchami autistického spektra se zaměřuje na vztahy sourozenců, z nichž jeden má poruchy autistického spektra. Teoretická část práce poskytuje základní odborné poznatky týkající se poruch autistického spektra, rodiny a specifikům výchovy v rodině s dítětem s poruchami autistického spektra. V samostatné kapitole se zaměřuje na sourozenecké vztahy. Pozornost je věnována faktorům, které do sourozeneckého vztahu vstupují nebo ho ovlivňují, ale i dostupným formám podpory intaktních sourozenců. Empirickou část práce tvoří kvalitativní průzkum, který přináší informace o tom, jaký je pohled intaktních sourozenců na soužití se sourozencem s poruchami autistického spektra a mapuje vztahy mezi sourozenci.
The bachelor's thesis, entitled Siblings of children with autism spectrum disorders focuses on the relationships of siblings, one of whom has autism spectrum disorders. The theoretical part of the thesis provides basic professional knowledge regarding autism spectrum disorders, family and specifics of parenting in a family with a child with autism spectrum disorders. In a separate chapter, it focuses on sibling relationships. Attention is paid to the factors that enter into or influence the sibling relationship, as well as the available forms of support for intact siblings. The empirical part of the thesis consists of a qualitative survey that provides information about the perspectives of intact siblings on living with a sibling with autism spectrum disorders and maps the sibling relationship.
Description
Subject(s)
porucha autistického spektra, sourozenci, sourozenecké vztahy, specifika výchovy, podpora intaktním sourozencům
Citation
ISSN
ISBN