Pojištění cestovních kanceláří

Abstract
Daná bakalářská práce se zabývá problematikou pojištění pro případ úpadku cestovních kanceláří. První část je věnována vybraným pojmům z oblasti pojišťovnictví, které jsou pro tuto problematiku nezbytné. Druhá část se věnuje oblasti cestovního ruchu, procesu vzniku cestovní kanceláře a jejím povinnostem. Další část práce se zabývá samotným pojištěním pro případ úpadku cestovních kanceláří, zaměřuje se na vývoj činnosti cestovních kanceláří a událostí, které vedly k zavedení tohoto povinného smluvního pojištění. Popisuje také nově zavedený garanční fond jako další způsob zajištění pro případ platební neschopnosti. V praktické části se práce zabývá situací pojištění pro případ úpadku na českém trhu. Hlavním cílem této bakalářské práce bylo zanalyzovat nabídky pojišťoven na pojištění pro případ úpadku cestovní kanceláře na českém trhu a následně na základě teoretických znalostí navrhnout optimální pojistnou ochranu vybrané cestovní kanceláři, která bude porovnána s aktuálním pojištěním cestovní kanceláře.
This bachelor thesis deals with the issue of insurance against bankruptcy of travel agencies. The first part is devoted to selected terms of insurance, which are important for this issue. The second part deals with tourism, the process of establishing a travel agency and its duties. The next part of the thesis deals with insurance against bankruptcy of travel agencies, focuses on the development of travel agencies and events that led to the introduction of this compulsory insurance. It also describes the newly introduced guarantee fund as another way of collateral in case of insolvency. The practical part deals with the situation of insurance against bankruptcy on the Czech market. The main aim of this bachelor thesis was to analyze offers of insurance companies in case of insolvency of travel agency on the Czech market and then to propose optimal insurance protection based on theoretical knowledge to selected travel agency, which will be compared to current insurance of the travel agency.
Description
Subject(s)
Cestovní kancelář, cestovní ruch, pojištění pro případ úpadku, pojištění, pojišťovna, Insurance, Insurance against Bankruptcy, Insurance Company, Tourism, Travel Agency
Citation
ISSN
ISBN