Hodnocení finanční výkonnosti vybraného podniku

Abstract
Bakalářská práce se zaměřuje na hodnocení finanční výkonnosti podniku Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. K analyzování je využito časové rozmezí mezi lety 2019 až 2021. Analýza je provedena na základě dostupných informací z výročních zpráv podniku. Cílem této práce je zhodnotit finanční situaci vybraného podniku. Na základě vypočtených hodnot doporučit návrhy pro zlepšení finanční situace podniku. Bakalářská práce je rozdělena na dvě části. V první, teoretické části jsou představeny a vymezeny základní pojmy a metody finanční analýzy, která je klíčem k hodnocení finanční výkonnosti vybraného podniku. Druhá, praktická část, je zaměřena na podnik Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., který je v úvodu představen. Dále je podroben finanční analýze a pomocí základních metod hodnocen. Výsledné hodnoty z provedené analýzy jsou interpretovány, je provedeno odvětvové srovnáním s podnikem Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. V závěru práce je hodnocení finanční situace shrnuto a je sepsáno doporučení na zlepšení finanční situace vybraného podniku.
The bachelor thesis focuses on the evaluation of the financial performance of Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. The time range between 2019 and 2021 is used for analysis. The analysis is performed on the basis of available information from the company's annual reports. The goal of this thesis is a proposal for improving the financial situation of the company. Based on the calculated values, recommend proposals for improving the company's financial situation. The bachelor's thesis is divided into two parts. In the first, theoretical part, the basic concepts and methods of financial analysis, which is the key to evaluating the financial performance of a selected company, are introduced and defined. The second, practical part, is focused on the company Severočeské vodovody a kanalizace a.s., which is introduced first. Furthermore, the company is subjected to a financial analysis and evaluated using basic methods. The resulting values from the analysis are interpreted and sectoral comparison is made with company Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. At the end of the thesis, the assessment of the financial situation is summarized and a recommendation is made to improve the financial situation of the selected company.
Description
Subject(s)
Finanční analýza, finanční situace, horizontální analýza, obratovost, poměrové ukazatele, rozvaha, vertikální analýza
Citation
ISSN
ISBN