Vývoj laminátu s hydrofilní a hydrofobní membránou a použití fleecu jako vrchního a podšívkového materiálu

Abstract
Tato diplomová práce se zabývá výrobou a analýzou třívrstvých laminátů, které by mohly částečně nahradit druhou a třetí vrstvu vrstveného oblékání. Nejprve byly vybrány vhodné výchozí materiály a byla provedena jejich analýza. Pro svrchní a podšívkový materiál byla vybrána pletenina s fleecem. Jako funkční prvek byly vybrány textilní membrány, z hydrofobních membrán nanovlákenná membrána a mikroporézní membrána a dále hydrofilní a hydrofilní porézní membrána. Pro spojování vrstev byla použita technologie laminace. Dále byly hodnoceny vlastnosti vytvořených laminátů a to zejména tepelný odpor, prodyšnost, paropropustnost a hydrostatická odolnost pro zjištění nejlepší možné kombinace pletenina - membrána. V teoretické části jsou popsány pojmy spjaté s touto problematikou, například použité textilní technologie a materiály, textilní membrány, komfort textilií a také postupy testování materiálů. V experimentální části jsou uvedeny výsledky měření ve formě tabulek a grafů. Jsou zde uvedeny výsledky daných vlastností výchozích materiálů, je popsán postup výroby laminátů a výsledky měření vlastností vytvořených laminátů. Celkovým výsledkem práce je úspěšné vytvoření čtyř třívrstvých laminátů. Jejich analýzou bylo zjištěno, že nejvíce vyhovujícími jsou lamináty s nanovlákennou, mikroporézní a hydrofilní mikroporézní membránou. V závěru je navrženo, jak s těmito třemi lamináty dále pracovat.
This thesis deals with the production and analysis of three-layer laminates, which could partially replace the second and third layer of layered dressing. First, suitable starting materials were selected and analyzed. Fleece knitted fabric was selected for the top and lining material. Textile membranes were selected as a functional element, nanofibrous membrane and microporous membrane and hydrophilic and hydrophilic porous membrane were selected from hydrophobic membranes. Laminating technology was used to bond layers. Furthermore, the properties of the laminates were evaluated, namely thermal resistance, breathability, vapor permeability and hydrostatic resistance to determine the best possible knit-membrane combination. The theoretical part describes the concepts related to this issue, such as used textile technologies and materials, textile membranes, textile comfort and also materials testing procedures. The experimental part presents the results of measurements in the form of tables and graphs. The results of the properties of the starting materials are presented, the laminate manufacturing process and the results of the laminate properties measured are described. The overall result of the work is the successful creation of four three-layer laminates. Their analysis revealed that nanofibrous, microporous and hydrophilic microporous membranes are the most suitable. In conclusion, it is suggested how to work with these three laminates.
Description
Subject(s)
fleece, textilní membrány, třívrstvý laminát, hydrofobní membrány, hydrofilní membrány, vrstvené oblékání, fleece, textile membranes, three-layer laminate, hydrophobic membranes, hydrophilic membranes, layered dressing
Citation
ISSN
ISBN