Role televize a internetu v životě dospívajících

Title Alternative:The Role of the Television and the Internet in the Life of Teen-agers
Loading...
Thumbnail Image
Date
2008
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Bakalářská práce se zabývala problematikou televize a internetu v životě dospívajících. Jejím cílem bylo zjistit, jaký podíl zaujímá televize a internet převážně ve volném čase mladých lidí věkové struktury 14 - 16 let navštěvující různé typy škol. Respondenty byli žáci středního odborného učiliště, gymnázia a praktické školy. Neméně důležitým cílem bylo též porovnat získané výsledky dětí s lehkým mentálním postižením s běžnou populací. Práci tvořily dvě stěžejní oblasti. Jednalo se o část teoretickou, která pomocí zpracování odborných zdrojů objasňovala zvláštnosti období dospívání u běžné populace a dětí mentálně retardovaných. Další část teoretické práce popisovala očima odborníků pozitivní i negativní vliv těchto médií na mládež. Praktická část zjišťovala pomocí dotazníku u 135 dospívajících množství času stráveného u televize a internetu, jejich oblíbené pořady i jejich postoje k negativním pořadům a internetovým stránkám. Výsledky ukazovaly, že mladí tráví převážně svůj volný čas pasivně - buď sledováním televize nebo jako zdroj zábavy a komunikace využívají internet. Porovnání výsledků mezi respondenty různých škol odhalilo větší závislost na televizi u dospívajících praktické školy, jejich větší ovlivnitelnost a menší schopnost uvědomit si možnou závislost na médiích. Na základě tohoto zjištění bylo zpracováno konkrétní navrhované opatření a doporučení pro dospívající i jejich rodiče, pro pedagogy obecně, pro speciální pedagogy a v neposlední řadě i pro samotná média. Za největší přínos práce vzhledem k řešené problematice bylo možné považovat výsledky průzkumu u respondentů všech tří škol. Upřímné odpovědi mladých nejenže vypovídaly o jejich přáních, tužbách, problémech, ale i o jejich nesprávném vedení a mnohdy malého zájmu ze strany dospělých, převážně rodičů. Praktická i teoretická část může tedy posloužit těm, kteří se o problematiku médií vzhledem k dětem a dospívajícím zajímají a dále jako inspirace těm, kteří tuto oblast hlouběji zkoumají.
The bachelor thesis dealt with the issue of television and internet in the life of adolescents. The aim was to find out what share the television and internet have mainly in leisure time of young people at the age of 14-16 years attending various types of schools. Among the respondents there were pupils of vocational school, grammar school and practical school. It was no less important to compare the acquired results concerning children with mild mental disorder to common population. The thesis comprised of two fundamental fields. The theoretical part clarified peculiarities of adolescent period among common population and mentally retarded children by means of processing the professional sources. Another part of the theoretical thesis described a positive as well as negative influence of these media on the young through the eyes of experts. On the basis of questionnaires the practical part investigated on the sample of 135 adolescents how much time they spend watching television and using internet, their favourite programmes as well as their attitudes to the negative programmes and websites. The results showed that the young spend their leisure time mainly passively - they either watch television or use internet as a source of entertainment and communication. Comparison of results among the respondents revealed greater TV addiction among adolescents of practical school, their greater suggestibility and lower ability to realize possible media addiction. On the basis of this finding a specific suggested measure and recommendation for adolescents and their parents, for educationalists in general, special educationalists and last but not least also for media themselves was processed. The research results among the respondents of all three schools could be considered the greatest contribution to the thesis taking this particular issue into account. The young´s frank answers not only showed their wishes, desires, problems but also their incorrect upbringing and often little interest on the part of adults, mainly parents. Therefore, the practical as well as the theoretical part can help those who are interested in the issue of media in relation to children and adolescents and it can also serve as an inspiration to those who carry out a profound exploration of this field.
Description
katedra: KSS; přílohy: 1 CD ROM; rozsah: 90 s., 6 s. příloh
Subject(s)
cíl práce, dospívání, období puberty, období adolescence, zvláštnosti dospívání, mentální retardace, televize, vliv televize, internet, sociální revoluce na internetu, ochrana před škodlivými vlivy, stanovení předpokladů průzkumu, použité metody, popis zkoumaného vzorku, průběh průzkumu, interpretace získaných výsledků, pozorování, navrhovaná doporučení, aim of the thesis, adolescence, period of puberty, period of adolescence, peculiarities of adolescent period, mental retardation, television, influence of television, internet, social revolution on the internet, protection against detrimental effects, determination
Citation
ISSN
ISBN