Soudobý vývoj na Blízkém východě a jeho geografické dopady na Evropu

Title Alternative:Current development in the Middle East and its geographic impacts on Europe
Loading...
Thumbnail Image
Date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Ve své bakalářské práci se zabývám především vývojem na Blízkém východě. V první části práce uvádím základní informace ohledně islámu, které pomohou k pochopení řešeného problému. Jako počátky konfliktů na Blízkém východě popisuji problematiku Arabského jara ve vybraných zemích, jako je Tunisko, Egypt, Libye, Sýrie a Bahrajn. Nepokoje v těchto zemích podpořily vývoj tzv. Islámskému státu, kterému věnuji samostatnou kapitolu. Následně poukazuji na dopady zmíněných konfliktů, na Evropu. Mezi ty nejvýraznější patří migrace a teroristické útoky na území evropských států. Na závěr se věnuji evropským hodnotám, které úzce souvisí s problematikou migrace.
In my bachelor thesis I deal mainly with development in the Middle East. In the first part of the thesis I give basic information about Islam, which helps to understand the problem. As the beginnings of conflicts in the Middle East, Arab Spring issues are described in selected countries such as Tunisia, Egypt, Libya, Syria and Bahrain. The turmoil in these countries has encouraged the development of the so-called Islamic State, to which I devote a separate chapter. I then point out the effects of these conflicts on Europe. Among the most striking are migrations and terrorist attacks on the territory of European states. Finally, I focus on European values that are closely related to migration issues.
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
ISBN