Plánování výtvarného kroužku pro děti z 4. - 5. třídy ZŠ

Abstract
Bakalářská práce zpracovává literární rešerše na téma pedagogiky volného času. Nejprve objasňuje téma volného času a následně konkretizuje problematiku výtvarného kroužku jako zájmové činnosti. Praktická část popisuje konkrétní půlroční program výtvarného kroužku v družině na téma Cesta do pravěku, pro žáky 4. a 5. třídy ZŠ. Zpracovává širokou škálu výtvarných technik a zároveň propojuje oblast výtvarného umění, literatury, vlastivědy a přírodovědy.
This bachelor thesis deals with literary research on the topic of leisure time pedagogy. First explains the theme of free time and then specifies the issue of visual arts as a leisure activity. The practical part describes a specific six-month program of an art circle in the group on the topic of The Road to Prehistory, for pupils in the 4th and 5th grade of elementary school.The bachelor's thesis deals with a wide range of art techniques and also connects the field of fine arts, literature, homeland studies and natural sciences.
Description
Subject(s)
Pedagogika volného času, volný čas, výchova ve volném čase, výtvarná výchova, program výtvarného kroužku, pravěké umění, Pedagogy of free time, free time, education in free time, art education, program of art circle, prehistoric art
Citation
ISSN
ISBN