Charakteristiky lidí bez domova

Title Alternative:Homeless people characteristics
Loading...
Thumbnail Image
Date
2018-12-31
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická univerzita v Liberci, Česká republika
Abstract
Text přibližuje vybrané charakteristiky lidí bez domova, tedy specifické skupiny příjemců sociální pomoci. Znalost jednotlivých charakteristik je nutná k volbě komunikačních strategií volených pomáhajícími vůči sledované skupině osob, jakož i k nastavení odpovídajících podob sociálních intervencí. Objektivní data, která se týkají české bezdomovecké populace, jsou dostupná jen ve velmi omezeném množství. V našich podmínkách jsou k dispozici informace týkající se počtu, pohlaví, věku, rodinného stavu, vzdělání a kusé informace týkající se morbidity bezdomovecké populace, ostatní charakteristiky chybí. S jistou opatrností lze dále využít data, která přinášejí zahraniční studie. K dotvoření celkového obrazu jevu byla rovněž zvolena cesta oslovení expertů, takto poskytovatelů sociálních služeb určených lidem bez domova, kteří na základě své profesní zkušenosti učinili odhady, týkající se vybraných charakteristik bezdomovecké populace. Celkově bylo osloveno 92 expertů, kteří mají přímou zkušenost s lidmi bez domova.
Der Text stellt ausgewählte Merkmale von Obdachlosen, spezifischen Gruppen von Sozialhilfeempfängern vor. Das Wissen um individuelle Merkmale ist notwendig für die Auswahl von Kommunikationsstrategien von Leuten, die in Bezug auf die beobachtete Gruppe von Menschen helfen, sowie für die Entwicklung angemessener Formen sozialer Intervention. Objektive Daten zur tschechischen Obdachlosenbevölkerung sind nur in sehr begrenzter Anzahl verfügbar. Unter unseren Bedingungen haben wir Informationen über Zahlen, Geschlecht, Alter, Familienstand, Bildung und wenige Informationen über Krankheiten, andere Merkmale fehlen. Mit etwas Vorsicht können wir die Daten aus der ausländischen Forschung nutzen. Um das allgemeine Bild des Phänomens zu ergänzen, wurde auch eine Methode gewählt, die sich an Experten richtet, d. h. an soziale Dienstleister für Obdachlose, die aufgrund ihrer Berufserfahrung Schätzungen über ausgewählte Merkmale der Obdachlosenpopulation vorgenommen haben. Insgesamt wurde 92 Experten angesprochen, die eine direkte Erfahrung mit obdachlosen Menschen haben.
The study focuses on selected characteristics of homeless people, a specific group of social aid beneficiaries. Knowledge of particular characteristics is necessary to choose communication strategies to assist the monitored group of people, as well as to set the appropriate forms of social interventions. Objective data regarding the Czech homeless population are only available in very limited numbers. Under the current conditions there are available data on homeless people’s numbers, sex, age, marital status, education and incomplete data on homeless people’s mortality while other characteristics are missing. With some caution, we can use the data provided by foreign studies. Furthermore, experts who are providers of social services for homeless people have been addressed to assess selected characteristics of homeless population. 92 experts having personal experience with homeless people have been addressed in total.
Tekst przybliża wybrane cechy osób bezdomnych, konkretnych grup odbiorców pomocy społecznej. Znajomość cech indywidualnych jest niezbędna dla dokonania wyboru strategii komunikacyjnych przez osoby pomagające w stosunku do obserwowanej grupy osób, jak również dla ustalenia odpowiednich form interwencji społecznych. Obiektywne dane dotyczące czeskiej populacji bezdomnych dostępne są tylko w bardzo ograniczonej liczbie. W naszych warunkach mamy do dyspozycji informacje dotyczące liczby, płci, wieku, stan cywilnego, wykształcenia i nieliczne informacje dotyczące zachorowalności populacji bezdomnych, innych cech brak. Z pewną ostrożnością możemy wykorzystać dane dostarczone przez zagraniczne badania. Dla dopełnienia ogólnego obrazu zjawiska została również wybrana metoda adresowana do ekspertów, czyli dostawców usług socjalnych dla osób bezdomnych, którzy w oparciu o ich doświadczenie zawodowe dokonali szacunków wybranych cech populacji bezdomnych. Łącznie zglosilo sie 92 takich ekspertow.
Description
Subject(s)
homeless people, homeless people characteristics
Citation
ISSN
1803-9782
ISBN