Stálost ochranných vlastností textilií vůči UV záření

Title Alternative:Stability of protective characteristicks of textiles against the UV sun radiation
Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Tato diplomová práce se zabývá studií stálosti ochranných vlastností textilií proti UV slunečnímu záření. Práce je rozdělena na dvě hlavní části, teoretickou a experimentální. V teoretické části diplomové práce je popsána problematika ultrafialového záření a jeho vliv na lidskou pokožku. V další části je vysvětlen pojem ultrafialový ochranný faktor (UPF), který popisuje stupeň ochrany pokožky příslušným ochranným oděvem a definuje tak stupeň ochrany příslušného oděvu proti slunečnímu záření. Poslední kapitola teoretické části je věnována barevnému prostoru CIE L* a* b*. V experimentální části je zkoumán vliv totální transmise UV záření na vlnové délce a použití měřících přístrojů. Další část je věnována vlivu UPF na plošném zakrytí zkoumaných vzorků. Část práce je zaměřena také na výzkum světlostálosti zkoumaných vzorků.
This thesis focuses on studying the stability of protective properties of fabrics against the UV sun rays. The work is divided into two main parts: theoretical and experimental. The theoretical part describes the problems of ultraviolet radiation and its effect on human skin. The next section explains the concept of an ultraviolet protection factor (UPF), which describes the degree of protection of the skin by the appropriate clothing and defines the degree of protection of the particular clothing against the sun rays. The last chapter is devoted to the color space CIE L*a*b*. The effect of total transmission of UV radiation regarding the wavelength and the use of measuring instruments is investigated in the experimental part. Another section is devoted to the influence of UPF on the overall cover of the surveyed samples. One part of this work is also focused on the research on light-fastness of the surveyed samples.
Description
katedra: KOD; přílohy: 1 CD; rozsah: 81 s.
Subject(s)
ultrafialové záření, ultrafialová ochranný faktor, barevný prostor cie l*a*b*, transmise, ultraviolet radiation, ultraviolet protection factor, the color space cie l*a*b*, transmission
Citation
ISSN
ISBN