Využití pohybových aktivit a cviků u žáků s mozkovou obrnou v základních školách speciálních

Abstract
Bakalářská práce se zabývá dětskou mozkovou obrnou a využitím cviků a pohybových aktivit vhodných pro žáky s DMO, kteří navštěvují základní školu speciální. Práce popisuje DMO jako takovou, historii zkoumání DMO, její formy, vznik a příčiny, diagnostiku, léčbu a výchovu a vzdělávání žáků s DMO. Nabízí informace o možnostech využití cviků a pohybových aktivit v případě žáků s DMO a zhodnocení jejich provedení a účinků. Cílem bakalářské práce je zjistit, jaké pohybové aktivity a cviky jsou vhodné pro žáky základních škol speciálních, jimž byla diagnostikována dětská mozková obrna. Na základě toho vytvořit z daných pohybových aktivit a cviků, vhodný cvičební plán pro žáky s DMO, díky kterému by mohlo dojít ke zlepšení jejich motorických schopností.
A topic of the Bachelor Thesis is cerebral palsy and use of physical activities and exercises in pupils with cerebral palsy in special primary schools. This work describes cerebral palsy, its history, forms, origin and causes, diagnosis, therapy and education of pupils with cerebral palsy. It offers informations about options of use of exercises and physical activities for pupils with cerebral palsy and it also offers its evaluation. Aim of my Bachelor Thesis is to find out appropriate physical activities and exercises for pupils with cerebral palsy in special primary schools. Based on this make exercise plan for the pupils. The plan should improve motor skills of pupils with cerebral palsy.
Description
Subject(s)
Dětská mozková obrna, žák s dětskou mozkovou obrnou, rehabilitace, cviky, pohybové aktivity, pohybová výchova, cvičební plán.
Citation
ISSN
ISBN