Kalkulace nákladů a vyhodnocení ziskovosti finálních produktů ve výrobní společnosti

Abstract
Diplomová práce je zaměřena na vytvoření užitečného a potřebného controllingového nástroje v podobě reportu, který by zkoumané výrobní společnosti poskytl detailní a věrný obraz nákladové struktury produkovaných výrobků. Počáteční kapitola teoretické části práce řeší charakteristiku nákladů a kalkulačních postupů, které společnost v současné době využívá. Následuje kapitola zaměřená na cenotvorbu a vyhodnocení ziskovosti výrobků.V praktické části se práce věnuje charakteristice analyzované společnosti a tržnímu prostředí, ve kterém tato společnost působí. Práce dále obsahuje návrh reportu ziskovosti na úrovni výrobků či skupiny výrobků určených pro konkrétního zákazníka. Report je přizpůsoben potřebám společnosti a napomáhá ke zkvalitnění strategického rozhodování a zvýšení ziskovosti finálních výrobků.
The diploma thesis is focused on creatio of useful and necessary controlling tool and report which would provide detailed and real picture of cost structure of assembled products in investigated production company. Initial chapter of theoretical part solves characteristics of costs and different technique of calculations which are used in the company at present. It is followed by chapters related to pricing and profitability evaluation of final parts. In practical part the thesis describes characteristic of analysed company and market segment where the company operates. The thesis further includes proposal of profitability reports on product level and product groups level related to specific customers. The provided report is adjusted to company needs and serves to higher quality of strategic management and profitability improvement of final assemblies.
Description
Subject(s)
kalkulace, kalkulační techniky, report, režijní náklady, poptávka, poptávkové řízení, zisk, ziskovost, analýza, strategie, kabelové svazky, výrobek, standard costs, standard costs methods, report, overhead costs, request for quotation, quoting process, profit, profitability, analysis, strategy, wire harnesses, product
Citation
ISSN
ISBN