Detektivní příběhy v současné literatuře pro děti a mládež

Abstract
Diplomová práce se zaměřuje na současnou českou literární tvorbu v oblasti detektivních příběhů pro děti a mládež. Cílem práce je především komplexní pojetí detektivního žánru v literatuře pro děti a mládež včetně jeho vývoje, nabídnutí analýzy a interpretace několika současných detektivních příběhů nominovaných v posledních deseti letech na cenu Zlatá stuha a přiblížení širokých možností využití tohoto žánru ve výuce českého jazyka a literatury. Praktickou část tvoří především analýzy detektivních textů pro děti a mládež, a to z hlediska témat a motivů, postav, kompozice, vypravěče, jazykových prostředků a způsobu vyšetřování zločinu.
The diploma thesis focuses on contemporary Czech literary work in the field of detective stories for children and youths. The aim is to complexly characterise the detective genre in literature for children and youths, including its development, offering analysis and interpretation of several current detective stories nominated for the Zlatá stuha award in the last ten years and approaching the wide possibilities of using this genre in teaching Czech language and literature. The practical part consists mainly of analyses of detective texts for children and youth, in terms of themes and motifs, characters, composition, narrator, language resources and the method of investigating crime.
Description
Subject(s)
literatura pro děti a mládež, detektivní próza, detektivní próza v literatuře pro děti a mládež, detektivní próza ve výuce českého jazyka a literatury, současná detektivní literatura pro děti a mládež, literature for children and youths, detective stories, detective stories for children and youths, detective stories in Czech language and literature teaching, contemporary detective stories for children and youths
Citation
ISSN
ISBN