Vizualizace proudových polí při obtékání aerodynamického profilu

Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá experimentálním výzkumem úplavu za aerodynamickým profilem. V úvodu jsou popsány děje z hlediska obecného obtékání těles v tekutinách. Je vysvětlen pojem úplav, typy proudění, Reynoldsovo a Strouhalovo číslo, odtržení mezní vrstvy a je popsána základní teorie leteckého profilu. Dále se tato práce věnuje teorii tažných nádrží a vizualizačních metod. Následující kapitola obsahuje informace o samotném experimentu. Je zde popsána příprava experimentu včetně použitých zařízení. Na to v další kapitole navazuje série experimentálních měření a diskuze výsledků tohoto měření. V závěru bylo provedeno vyhodnocení a doporučení pro další práci.
This bachelor thesis deals with experimental research of wake behind an aerodynamic profile. The introduction describes actions in terms of general flow around bodies in fluids. The concept of wake, types of flow, Reynolds and Strouhal number, boundary layer separation and basic theory of airfoil are depicted. Furthermore, this thesis focuses on theory of towing tanks and visualization methods. The next chapter handles the experiment itself. The preparation of the experiment is described, including the equipment used. The following chapter informs about the series of experimental measurements and discussion of the results of this measurement. At the end, an evaluation and recommendation for further work have been made.
Description
Subject(s)
úplav, proudění, tažná nádrž, metoda cínových iontů, vizualizace, profil křídla, wake, flow, towing tank, tin ions method, visualization, airfoil
Citation
ISSN
ISBN
Collections