Biokompatibilní povrchové modifikace polyethylentereftalátu zaměřené na biomedicínské aplikace

Title Alternative:Biocompatible Surface Modifications of Poly(ethylene Terephthalate) Focused on Biomedical Applications
Abstract
Tato práce je zaměřena na povrchovou modifikaci polyethylentereftalátových (PET) fólií, sniţující, případně zabraňující adhezi bakterií k povrchu a následné tvorbě biofilmu. K modifikaci byla pouţita Grignardova činidla o různě dlouhém alkylovém řetězci (CH3MgBr, C4H9MgCl, C8H17MgCl, C12H25MgCl a C18H37MgBr). Modifikované povrchy byly podrobeny testování kontaktního úhlu vody (WCA) a volné povrchové energie (FSE), které vypovídají o hydrofobicitě modifikovaných vzorků. Dále byly připravené vzorky testovány pomocí infračervené spektroskopie (FTIR), rastrovací elektronové mikroskopie (SEM) a mikroskopie atomárních sil (AFM). Při zkoumání adheze bakterií k modifikovaným povrchům byly pouţity tři patogenní bakteriální kmeny, Escherichia coli, Staphylococcus aureus a Pseudomonas aeruginosa. Kromě testování adheze bakterií k modifikovaným povrchům, byla testována i adheze buněk a jejich následná proliferace.
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
ISBN