Netradiční spektrofotometrie s přístroji Vernier a mobilními telefony

Title Alternative:Novel spectrophotometry with Vernier instruments and mobile phones
Abstract
Práce se zabývá jednoduchými spektrofotometrickými experimenty (stanovení Fe2+) s levnými přístroji firmy Vernier, popř. mobilním telefonem, které jsou použitelné ve výuce chemie. Hlavní část práce představuje svépomocné zhotovení funkčního plamenového fotometru ze spektrofotometru Vernier SpectroVis Plus, optického kabelu a kahanu. Byl zvolen nejvhodnější zdroj plamene, optimalizováno uspořádání přístroje a vypočtena mez stanovení alkalických kovů.
This work deals with easy spectrophotometric experiments suitable for school (determination of Fe2+) with cheap instruments made by Vernier, Inc. or mobile phones. Main part is devoted to do-it-yourself assembly of flame photometer from Vernier SpectroVis Plus spectrophotometer, optical fibre and burner. The best flame source was selected, instrument was optimized, and limit of quantification for alkali metals was determined.
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
ISBN