Průřezové téma - osobnostní a sociální rozvoj žáků na 1. stupni ZŠ

Title Alternative:Personal and Social Development of Pupils at the First Grade of the primary School
Loading...
Thumbnail Image
Date
2007
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Diplomová práce je členěna na dvě části, teoretickou a praktickou. Teoretická část stručně pojednává o osobnostním a sociálním rozvoji dětí z hlediska současných vzdělávacích programů a dále z hlediska reformního rámcového vzdělávacího programu. Nejdůležitější částí diplomové práce je její praktická část. Cílem bylo vytvořit komplexní projekt aplikace osobnostní a sociální výchovy ve výuce na 1. stupni základní školy. Projekt obsahuje bohatou nabídku her a cvičení. U každé hry a cvičení je uveden edukační cíl, doba trvání aktivity, věková kategorie dětí, popřípadě pomůcky. Kromě popisu samotné aktivity je uvedeno, jak s dětmi provést reflexi dané činnosti. Projekt je doplněn o autorčiny vlastní zkušenosti, které načerpala při realizaci tohoto projektu během zhruba třiceti vyučovacích hodin na liberecké základní škole. V projektu je dále podán návrh, jak lze hry a cvičení pro osobnostně sociální rozvoj uplatnit v různých předmětech na 1. stupni základní školy. Diplomová práce by mohla pomoci učitelům na 1.stupni základní školy při implementaci průřezového tématu Osobnostní a sociální výchova do praxe.
The diploma thesis is divided into two parts, a theoretical part and a practical part. The theoretical part briefly deals with the personality and social development of children from the viewpoint of contemporary educational programmes as well as from the viewpoint of the reform general educational programme. The most important part of this diploma thesis is its practical part. The target was to create a complex project of the application of personality and social upbringing in the tuition at the first grade of the primary school. The project includes a rich choice of games and exercises. For each game or exercise an educational aim is indicated, as well as the time duration of the activity , the age category of children, eventually also other aids. Apart from the sole description it is adduced how to practice the reflections of the particular activity with pupils. The project is supplemented with the author´s own experience, gained when realising this project during approximately thirty lessons at primary school in Liberec. In the project there is also a scheme how to apply games and exercises for personality and social development in different subjects at the first grade of primary school. The diploma thesis could help teachers at the first grade of primary school to implement the cross-section theme of Personal and social upbringing into practise.
Description
katedra: KPV; rozsah: 96 s., 10 s. obr. příloh
Subject(s)
osobnostní a sociální rozvoj, vzdělávací programy, rámcový vzdělávací program, průřezové téma osobnostní a sociální výchova, personality and social development, educational programmes, general educational programme, the cross-section theme of the personality and social development
Citation
ISSN
ISBN