Sociální práce dobrovolníků v hospicové péči

Title Alternative:Social Work Volunteers in Hospice Care
Loading...
Thumbnail Image
Date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Bakalářská práce Sociální práce dobrovolníků v hospicové péči byla vypracována s cílem popsat náplň práce dobrovolníků v hospicové péči a zobrazit metody, které zabezpečují jejich psychohygienu. Je strukturována do dvou celků. Teoretická část seznamuje se základními pojmy důležitými pro pochopení filozofie hospiců a práce dobrovolníka. Jedná se o porozumění smrti a umírání, vysvětlení co je to paliativní péče, hospic, dobrovolnictví, popisuje psychohygienu a syndrom vyhoření. Druhá, empirická část se věnuje konkrétním způsobům, kterými je zabezpečena péče o psychohygienu dobrovolníků ve vybraných hospicích a vyhodnocení, zda je tato péče dostačující. Vyhodnocení bylo vypracováno na základě kombinace kvalitativního a kvantitativního výzkumu, který zahrnoval dotazníkové šetření určené zaměstnancům hospiců a polostrukturované rozhovory vedené s jejich dobrovolníky.
Bachelor of Social Work Volunteers in hospice care have been developed to describe the content of the work of volunteers in hospice care receive method, which ensures their mental hygiene. It is structured to do two parts. The theoretical part introduces the basic concepts are important for understanding the philosophy of hospice and volunteers work. It is the understanding of death, dying, explanation of what palliative care, hospice, volunteer, describes psychohygiene and burnout. The second, empirical part deals with particular ways which assure the care of mental hygiene volunteers in selected hospices and evaluate if it is care enough. Evaluation was prepared on the basis of a combination of qualitative and quantitative research, Which included a questionnaire for employees hospices semi-structured interviews conducted with their volunteers.
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
ISBN