Ovládání frekvenčního měniče počítačem

Title Alternative:Computer control of variable-frequency drive
Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Tato bakalářská práce je zaměřena na možnosti ovládání frekvenčního měniče počítačem. V úvodu práce byla provedena rešerše možných způsobů ovládání frekvenčního měniče. Jednotlivé způsoby jsem se snažil obecně popsat. Hlavní důraz byl kladen na popis ovládání frekvenčního měniče pomocí průmyslové sběrnice a komunikačního protokolu neboli ovládání přes počítač. Abych mohl jednotlivé typy protokolů popsat a vysvětlit, musel jsem nejprve popsat samotný referenční model ISO/OSI. Z něhož právě tyto protokoly vycházejí. Dále jsem se zmínil o sériové komunikaci, která je využívána pro komunikaci mezi frekvenčním měničem a počítačem. V této části byla vypracována malá rešerše o jednotlivých sériových rozhraních. Jelikož je laboratoř vybavena pouze jedním frekvenčním měničem Siemens MICROMASTER 440 zmínil jsem se právě o něm. Uvedl jsem jeho vlastnosti, výhody a možnosti komunikace, které jsou udávány výrobcem. Z těchto již zmíněných rešerší byl vybrán optimální způsob ovládání frekvenčního měniče počítačem s přihlédnutím k možnostem a vybavení laboratoře. Další kapitola je vymezena pro návrh mnou zvoleným způsobem ovládání. Tato kapitola popisuje návrh převodníku sloužícího ke komunikaci mezi počítačem a frekvenčním měničem s přihlédnutím na požadavek galvanického oddělení vstupu od výstupu. Je zde i obsažen návrh napájecích zdrojů, které převodník napájí. V předposlední kapitole realizuji navržené řešení ve formě prototypu a testuji jeho funkčnost. V Závěru se zmiňuji o tom, jak se mi podařilo splnit zadání a hodnotím samotnou práci
This bachelor thesis is focused on the possibilities of computer control of variable-frequency drive. In the beginning of the thesis, I researched possible ways of controlling variable-freque ncy drive. I tried to individually describe all the ways. The main focus was laid on the description of controlling a variable frequency drive using an industrial bus and communication protocol. That is controlling using a computer. It was necessary to describe and the reference model ISO/OSI itself in order to describe and explain all the possible ways as all the protocols are based on it. Furthermore I mentioned serial communication, which is used for communication between a drive and a computer. In this part I performed a small research of individual serial interfaces. Since the laboratory is equipped only by the variable-frequency drive Siemens MICROMASTER 440, I have mentioned it in the thesis. I have stated its features, advantages and ways of communication, which are given by the manufacturer. I chose the optimal way of controlling a variable-frequency drive using a computer from the mentioned researches, taking the facilities and equipment of the laboratory into account. The next chapter is considered with the proposal of the way of controlling that I have chosen. This charter describes the proposal of a converter which serves to communication between the computer and the variable-frequency drive considering the demand of galvanic separation of input and output. There is also the proposal of power supplies which provide the converter with power. I implement the proposed solution in the form of a prototype and test its functionality in the penultimate charter. The fulfillment of the assignment and assessment the work itself is mentioned in the end of the thesis.
Description
katedra: RSS; přílohy: CD ROM; rozsah: 65
Subject(s)
frekvenční měnič, galvanické oddělení, sériová komunikace, iso/osi, převodník rs232-rs485, variable-frequency drive, galvanic isolation, serial comunication, iso/osi, rs232-rs485 converter
Citation
ISSN
ISBN