Sexualita osob s mentálním postižením

Abstract
Diplomová práce se zabývala problematikou sexuality dospělých osob s mentálním postižením, kteří v současné době žijí v sociální službě chráněné bydlení, přičemž převážnou většinu svého předchozího života prožili v ústavní péči. Hlavním cílem diplomové práce bylo zjistit pomocí polostrukturovaného rozhovoru potřeby jedinců s mentálním postižením v oblasti sexuality a konfrontovat je s názory jejich opatrovníků z řad rodiny zejména rodičů. Teoretický rámec práce vycházel z aktuálních poznatků z oblasti charakteristiky a diagnostiky mentálního postižení, obecné sexuality, osvěty, sexuální výchovy a metod a forem práce se sexualitou takto postižených osob. Praktická část byla zaměřena na prezentaci výzkumného šetření, které probíhalo formou rozhovoru s respondenty a jejich opatrovníky. Výsledky ukázaly, že opatrovníci překračují rámec svých pravomocí, v dobré víře se snaží řídit život svých dospělých dětí bez ohledu na jejich přání a respektování jejich specifických potřeb. Zjištěné výsledky vyústily v konkrétní navrhovaná opatření, které spočívají v individuální práci s lidmi s mentálním postižením s ohledem na jejich potřeby a zároveň v sociální práci s opatrovníkem v souladu s potřebami jeho opatrovance.
The diploma theses was concerned with the issue of sexuality of adult people with a mental disability, who live in a social service sheltered housing, whereas they spent most of their previous life in an institutional care. The main point of the diploma theses was to find out, using semi-structured interview, needs of individuals with mental disability in a sexuality area and to confront them with the opinios of their family especially parents. The theoretical part came from current knowledge about the area of characteristic and diagnosis of mental disability, general sexuality, enlightenment, sex education and methods and ways of working with sexuality of people disabled like this. The practical part was focused on the presentation of an investigation, which was being proceeded as an interview with the respondents and their carers. The results showed that carers exceed the scope of their competence. In a good faith, they try to manage their adult childrens´ life regardless of their wish and without respect to their particular needs. Detected results led in particular suggested arrangements, which consist in individual working with mentaly disabled people in relation to their needs together with social work with carer according to needs of the ward.
Description
Subject(s)
mentální postižení, opatrovník, sexualita, sexuální potřeby, mental disability, carer, sexuality, sexual needs
Citation
ISSN
ISBN