Hodnocení výkonnosti podniku pomocí vybraných ukazatelů

Abstract
Předmětem diplomové práce Hodnocení výkonnosti podniku pomocí vybraných ukazatelů je zhodnocení efektivnosti hospodaření vybraných podniků pomocí zvolených ukazatelů a porovnání efektivity mezi nimi. Mezi zvolené ukazatele patří například poměrové ukazatele, které se používají ve finanční analýze, ale také ukazatele založeny na hodnotových kritériích, jako například ukazatel ekonomické přidané hodnoty EVA. Práce je členěna do pěti kapitol. Teoretická část je zaměřena na popis situace na trhu s plynem, základní seznámení s regulací a charakteristiku standardních i moderních metod vhodných k analýze výkonnosti zvolených podniků. V praktické části je pak stručná charakteristika vybraných společností, tj. firmy RWE GasNet, s.r.o. a PP Distribuce, a.s., aplikace zvolených metod na tyto společnosti a shodnocení výsledků. Přestože jsou dané společnosti stejně regulované ze strany státu, je cílem této práce potvrdit či vyvrátit předpoklady o rozdílné efektivnosti hospodaření těchto společností, což je shrnuto v závěru diplomové práce.
The diploma thesis titled Evaluation of a company efficiency via chosen indicators deals with evaluation and comparison of management effectiveness in chosen companies using selected indicators. Chosen indicators are rate score idicators used in financial analyses or idicators based on value criteria as for example the EVA (Economic Value Added) indicator. The thesis is divided into five chapters. The theoretical part focuses on description of a gas market situation, introduction to regulation, and characterization of standard as well as modern methods suitable for an efficiency analysis in chosen companies. The practical part describes the chosen companies, i. e. RWE GasNet, s.r.o. and PP Distribuce, a.s., it aplies the analysis methods on these companies and evaluates the results. Both companies are regulated by, the state on the same basis, the aim of the thesis is to prove or disprove the assumption that the companies have different company efficiency. The diploma thesis is concluded by a summary of the topic.
Description
Subject(s)
Cash flow výnosnost hrubých aktiv CROGA, distribuce plynu v ČR, Ekonomická přidaná hodnota EVA, finanční analýza, Průměrné vážené náklady na kapitál WACC, regulace, soustavy poměrových ukazatelů, Cash Return on Gross Assets (CROGA), Economic Value Added indicator (EVA), Financial analysis, Gas distribution in the Czech Republic, Regulation, Sets of rate indicators, Weighted Average Cost of Capical (WACC)
Citation
ISSN
ISBN