Numerické modelování obtékání pohyblivých těles pomocí overset metod

Abstract
Práce se zabývá numerickými simulacemi obtékání kmitajícího válce s upnutou deskou s využitím overset metod ve dvou různých programech (Ansys Fluent, OpenFOAM). Pohyb válce je buď předepsán, nebo je počítán na základě interakce mezi tělesem a tekutinou. Výsledky simulací jsou ověřeny porovnáním s experimentálními daty. Vypočtená rychlostní pole ve většině případů velmi dobře souhlasila s naměřenými daty z experimentu. Na základě poznatků z provedených simulací bylo analyzováno využití overset metody pro numerické simulace unášení rozměrných těles v proudění.
The diploma thesis deals with numerical simulations of the flow around an oscillating circular cylinder with attached flat plate using overset methods in two different programs (Ansys Fluent, OpenFOAM). The motion of the cylinder is either prescribed or calculated based on the interaction between the structure and the fluid. The results are then verified by comparing with experimental data. The calculated velocity fields were in most cases almost identical to the measured data from the experiment. Based on the findings from the performed simulations, the use of the overset method for simulations of the drifting of large bodies in the flow was analysed.
Description
Subject(s)
overset, časově proměnné geometrie, pohyblivý válec, MKO, Fluent, OpenFOAM
Citation
ISSN
ISBN