Genderové stereotypy v učebnicích pro druhý stupeň základní školy

Abstract
Cílem bakalářské práce je zjistit, jaké genderové stereotypy se objevují v současných učebnicích pro základní školu. Práci tvoří dvě roviny. První rovina nám představuje pojem gender a genderovou socializaci v raném dětství. Popisuje různé vlivy, které se podílejí na tvorbě naší genderové identity, a to jak v oblasti rodiny, tak především ve školním prostředí. Druhá část zkoumá pomocí kvantitativní a kvalitativní analýzy genderové stereotypy vyskytující se ve dvou verzích učebnic občanské výchovy pro 6. a 7. ročník ZŠ a víceletých gymnázií.
The objective of this bachelor thesis is to find out which gender stereotypes are contained in text books for elementary schools. Thesis is made up of two planes. The first plane show us the term Gender and gender socialization in early childhood. It describes form of infuence which participate in making our gender identity not just in area of family but also in school environment. The second plane explore Gender stereotypes occuring in two versions of text books of civics for sixth and seventh grades of elementary school and multi-annual grammar schools using kvantitative and quialitative analysis.
Description
Subject(s)
gender, škola, socializace, učebnice, občanská výchova, žák/yně, Gender, School, Socialization, Text book, Civics, Student
Citation
ISSN
ISBN