Působení ozonu na textilní materiály

Abstract
Diplomová práce se zabývá účinkem vlivu ozonu na jednotlivé materiály. V práci je zpracován přehled informací o ozonu a degradaci textilních materiálů. Degradace probíhala vystavením vzorků působení ozonu. Následně byly sledovány změny vlastností. Studium degradačních procesů probíhalo pomocí metod elektronové mikroskopie, infračervené spektroskopie, termické analýzy a hodnocením mechanických vlastností.
This thesis deals with the influnec of ozone treatment on various textile materials. It summarizes informations about ozone and degradation of textile materials. For study of material degradation, chosen textile materials were exposed to ozone treatment. After that the modification of material characteristics was studied, The degradation was assessed using electron microscopy, infrared spectroscopy, thermical analysis and evaluation of mechanical charactersitics.
Description
Subject(s)
ozon, degradace, klasická vlákna, nanovlákna, ozone, degradation, classic fibers, nanofibers
Citation
ISSN
ISBN