Konkurenceschopnost vybraného podniku

Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá aplikací metod měření konkurenceschopnosti ve společnosti Smarty.CZ, a.s., působící na trhu s chytrou elektronikou a příslušenstvím. První část práce se zaměřuje na teoretické vymezení pojmů týkajících se konkurenceschopnosti podniku a popisu jednotlivých metod pro její vyhodnocení. V druhé části je společnost Smarty.CZ, a.s. analyzována vybranými metodami pro hodnocení konkurenceschopnosti. Nejprve je provedena analýza makroprostředí za pomoci PEST analýzy a následně analýza mikroprostředí za pomoci Porterova modelu pěti sil a finanční analýzy za použití poměrových ukazatelů. Na závěr budou veškerá zjištění shrnuta ve SWOT analýze.
This bachelor thesis deals with the application of methods for measuring competitiveness in the company Smarty.CZ, a.s., Operating a market of smart electronics and accessories. The first part of the thesis focuses on a theoretical definition of concepts related to the competitiveness of the company and a description of the various methods for its evaluation. In the second part, the company Smarty.CZ, a.s. is analyzed by selected methods for competitiveness assessment. First, the analysis of the macroenvironment is performed using PEST analysis and then the analysis of the microenvironment using Porter's model of five forces and financial analysis using ratios. Finally, all findings will be summarized in a SWOT analysis.
Description
Subject(s)
Konkurence, konkurenceschopnost, PEST analýza, Porterův model pěti sil, SWOT analýza, finanční analýza, Competition, competitiveness, PEST analysis, Porter's model of five forces, SWOT analysis, financial analysis
Citation
ISSN
ISBN