Schizofrenie očima veřejnosti

Title Alternative:Public View of Schizophrenia
Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This bachelor thesis was examining and analyzing the public view and attitude towards schizophrenic mental disorder. Key objective was to analyze how general public sees people people diagnosed with shizophrenia and what are the generaly accepted possibilities of their social life and involvement. The thesis consisted of two basic sections. The first section was theoretical one, which used an analysis of scientifical sources to expain basic terminology, including a brief outline of past and current public view of people diagnosed with schizophrenia. The practical part was investigating general attitude towards people dignosed with schizophrenia, using a questionaire distributed among 100 respondents living in Prague. The results showed that the majority of respondents feels afraid of schizophrenics and perception of them is affected by myths and prejudice. Considerably the greatest achievement of this thesis is the finding that the basic source of information about schizophrenia are the media, however the level of awareness is very low.
Bakalářská práce se zabývala problematikou postojů veřejnosti vůči lidem s duševní poruchou schizofrenie. Jejím stěžejním cílem bylo zjistit, jak veřejnost nahlíží na lidi se schizofrenií a jaké možnosti společenského uplatnění je lidem se schizofrenií schopna připustit. Práci tvořily dvě základní oblasti. Jednalo se o část teoretickou, která pomocí zpracování odborných zdrojů popisovala a objasňovala základní pojmosloví z oblasti schizofrenie, dále zahrnovala stručný nástin historie pohledů společnosti na lidi se schizofrenií, s propojením do současnosti. Praktická část zjišťovala pomocí dotazníku distribuovaného mezi 100 respondentů z řad obyvatel Prahy postoje veřejnosti vůči lidem se schizofrenií. Výsledky ukazovaly, že většina respondentů pociťuje vůči nemocným strach a vnímání nemocných je zkresleno mýty. Za největší přínos práce vzhledem k řešené problematice bylo možné považovat zjištění, že základním zdrojem informací o nemoci jsou ve společnosti média, nicméně informovanost je velmi nízká.
Description
katedra: KSS; přílohy: 1 CD; rozsah: 107 s.
Subject(s)
schizophrenic mental disorder, general public, society, awareness, myths about schizophrenia, history of schizophrenia, duševní porucha schizofrenie, veřejnost, společnost, informovanost, mýty o schizofrenii, historie schizofrenie
Citation
ISSN
ISBN