Účetní závěrka v praxi proexportně založeného podnikatelského subjektu

Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá tématem účetní závěrka v proexportně založeném podnikatelském subjektu. Cílem této práce je poskytnout ucelený pohled na problematiku účetní závěrky dle aktuální právní úpravy a následná aplikace zjištěných poznatků na vybraný ekonomický subjekt.Bakalářská práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou a je členěna do pěti kapitol. Teoretická část se zaměřuje na práce probíhající během účetní uzávěrky, druhy účetních závěrek, jejich strukturu, části a povinnosti související s ověřením a zveřejněním účetní závěrky. Praktická část je věnována popisu vybrané společnosti, jejího ekonomického stavu, sestavení účetní závěrky a následné analýze vybraných ekonomických ukazatelů získaných z účetních závěrek vybrané společnosti v letech 2012-2016.
This bachelor thesis deals with the topic of the financial statement in an export business enterprise in practice. The aim of this work is to provide a comprehensive view of the financial statement according to the current legal regulation and the subsequent application of the findings to the selected business enterprise.The bachelor thesis is divided into two parts, theoretical and practical. These two parts contain five chapters. The theoretical part focuses on the procedures used during the closing the-books process, types of financial statements, their structure, parts and responsibilities related to the verification and publication of the financial statements. The practical part describes the chosen company, its economic status, preparation of financial statement and subsequent analysis of selected economic indicators obtained from the financial statements of the selected company in 2012-2016.
Description
Subject(s)
účetní závěrka, účetní uzávěrka, analýza, rozvaha, výkaz zisku a ztráty, přehled o změnách vlastního kapitálu, výkaz o peněžních tocích, financial statement, closing-the-books, types of financial statements, analysis, balance sheet, profit and loss statement, statement of changes in equity, statement of cash flow
Citation
ISSN
ISBN