Využití výukových karet ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět ve 3. ročníku základní školy

Abstract
Diplomová práce se zabývá výukovými kartami pro vzdělávací oblast Člověk a jeho svět ve 3. ročníku základní školy. Cílem diplomové práce je vytvořit a ověřit výukové karty pro vzdělávací oblast Člověk a jeho svět ve 3. ročníku základní školy. Teoretická část objasňuje především pojmy vzdělávací oblast Člověk a jeho svět, dítě mladšího školního věku, pomůcky ve vyučování a tabulka Logico Piccolo. Praktická část popisuje tvorbu a následné ověření jednotlivých výukových karet. Ke zjištění výsledků výzkumu byl použit strukturovaný rozhovor pro učitele a anketa pro žáky.Součástí diplomové práce je přílohový materiál, ve kterém jsou podrobné tabulky s výsledky žáků a učitelů.
The diploma thesis deals with educational cards concerning the area of education 'Human and his World' for the 3rd year of primary school. The aim of this diploma thesis is to create and validate the educational cards concerning the area of education 'Human and his World' for the 3rd year of primary school.The theoretical part mainly clarifies terms like the educational area 'Human and his World', the young school-age child, the school aids and the Logico Piccolo table. The practical part describes production and after-validation of the particular educational cards. A structured interview with teachers and a poll for pupils were used for detecting the results of the research. As a part of the diploma thesis is an attachment with detailed tables containing the results of teachers and pupils.
Description
Subject(s)
vzdělávací oblast Člověk a jeho svět, dítě mladšího školního věku, tabulka Logico Piccolo, výukové karty, strukturovaný rozhovor, anketa, educational area 'Human and his World', young school-age child, Logico Piccolo table, educational cards, structured interview, poll
Citation
ISSN
ISBN