Úchop psací potřeby dětmi v mateřské škole

Abstract
Bakalářská práce se zabývá úchopem psací potřeby dětmi v mateřské škole. Cílem práce je analýza úchopu psací potřeby dětmi v mateřské škole. Práce se skládá z teoretické a praktické části. První kapitola teoretické části je zaměřena na grafomotoriku a její rozvoj. V této kapitole je zahrnutá hrubá a jemná motorika dítěte, faktory ovlivňující kresbu dítěte, skupiny grafomotorických prvků a informace o přípravě dítěte na psaní neboli návyky pro rozvoj grafomotoriky. Následující kapitola se věnuje úchopu psací potřeby v předškolním věku. V této kapitole nalezneme také ukázky správného i nesprávného úchopu. Na teoretickou část navazuje část praktická. Praktická část je zaměřena na analýzu fotografií, která ověřuje správný a nesprávný úchop dítěte ve vybraných mateřských školách. Součástí praktické části je i strukturovaný rozhovor, jehož výsledky jsou popsány v závěrečné části práce.
The thesis deals with the grip of writing instruments by kindergarten children. The aim of the thesis is to analyse types of mentioned grip. The text consists of theoretical and practical parts. The first chapter of the theoretical part is focused on graphomotorics and its development. The chapter describes the gross and fine motor skills of the child, factors influencing the child's drawing, groups of graphomotor elements and information about preparing the child for writing, in other words, habits for the development of graphomotorics. The following chapter is devoted to the grip of writing instruments in preschool age. Moreover, examples of correct and incorrect grip can be found in this chapter. The practical part follows. It includes the photograph analysis which verifies the correct and incorrect grip of children in selected kindergartens. This part comprises a structured interview, the results of which are described in the final part of the thesis.
Description
Subject(s)
Analýza úchopu psací potřeby, grafomotorika, jemná motorika, mateřská škola, úchop psací potřeby
Citation
ISSN
ISBN