Řešení kubických rovnic

Title Alternative:Solving Cubic Equations
Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This diploma thesis is dealing with various methods of solvingcubic equations. These methods are presented not only froma contemporary point of view but also from a historical point of view.There is an important part dealing with methodology suitable forsolving cubic equations on secondary schools.In this diploma thesis there are explained some basic termsdealing with this area of interest. This work is including an overview ina light of history. Into these methods, which are mentioned there,belongs an algebraic and a goniometrical solution, a solution usingnumerical methods and a graphical solution.The last part is containing methodology, when and in which wayis suitable this curriculum integrate into secondary school plans.Suitable methods for secondary schools are chosen to fit the student?sabilities. The main accent is put on student?s active work during lessonsby way of partial tasks. The realisation is described by using concretelesson plans.
Diplomová práce se zabývá různými metodami řešení kubickýchrovnic. Na tyto metody je zde nahlíženo jak z pohledu současného, taki historického. Součástí práce je rovněž metodika vhodná pro řešeníkubických rovnic na středních školách.V práci jsou nejprve vyloženy základní pojmy vztahující sek dané problematice. Dále je podán historický přehled řešení kubickýchrovnic. Mezi metody řešení, o kterých práce pojednává, patří řešeníalgebraické, goniometrické, řešení pomocí numerických metod a řešenígrafické.Poslední část je věnována metodice, kdy a jakým způsobem jevhodné toto učivo zařadit do výuky na střední škole. Výběr metod jepřizpůsoben schopnostem studentů. Důraz je kladen na jejich aktivnízapojení do výuky prostřednictvím řešení dílčích úkolů. Samotnávýuka je popsána pomocí příprav na jednotlivé hodiny.
Description
katedra: KFY; přílohy: CD; rozsah: 119s.
Subject(s)
algebraic equations, cubic equation, algebraic solution, goniometrical solution, graphical solution, numerical, methods, methodology, algebraické rovnice, kubické rovnice, algebraické, řešení, goniometrické řešení, grafické řešení, numerické metody, metodika
Citation
ISSN
ISBN