Vhodnost metody přímého exportu a důvody pro její změnu; případová studie společnosti BTV plast, s. r. o.

Title Alternative:Suitability of direct export strategy and the reasons for its change; Case study of BTV plast company
Loading...
Thumbnail Image
Date
2008
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
If company intends to penetrate into foreign markets, it can choose from a broad range of export strategies. In this extremely important decision which strategy to choose is essential to carefully consider all necessary aspects to reach and sustain the company to be competitive and profitable. This study deals with one particular case study of Czech company and aims to find out if this company, BTV plast, has chosen and uses the most appropriate method of export; from the point of view of BTV plast and also from the viewpoint of its foreign customers. This research was carried out by identifying the specific characteristics and areas which had to be answered to achieve the objective of this paper. The study analyzes the areas of customers´ dependence on BTV plast, reasons for choosing this company, satisfaction with chosen export strategy, satisfaction with mutual cooperation and proposals for any change from customers. Whole research was supported by literature review which describes in details the possible ways how to penetrate into foreign markets. Research was carried out by using of interviews which have been conducted with ten managers who are responsible for the export in several companies. In order to enhance objectivity of my study - the research was conducted from both sides of business - BTV plast and its foreign customers. After the literature review and finding from interviews, all obtained information ended in concluded results and some recommendation for BTV plast company. By this study it was found out that BTV plast made a right decision and chose the most appropriate export strategy. It keeps the requirements to stay competitive and in some cases, it found new compromise ways with its foreign customers to improve mutual cooperation and satisfaction.
Zamýšlí-li společnost proniknout na zahraniční trhy, má na výběr ze široké škály vývozních metod. Pro toto důležité rozhodnutí, kterou metodu vybrat, je nezbytné pečlivě zvážit všechny aspekty k dosažení a udržení konkurenceschopnosti a ziskovosti společnosti. Tato práce pojednává o konkrétní případové studii české společnosti BTV plast, s. r. o. a klade si za cíl zjistit, zda si tato společnost vybrala a používá nejvhodnější vývozní metodu; z hlediska společnosti BTV plast, s. r. o., ale také z hlediska jejích zahraničních zákazníků. Průzkum byl založen na správné identifikaci specifických charakteristik a oblastí, které byly zkoumány odděleně a poskytly celkový obraz problematiky vývozu konkrétních společností. Studie zkoumá závislost zákazníků na společnosti BTV plast, s. r. o., důvody pro výběr této společnosti, spokojenost s vybranou vývozní metodou, spokojenost se vzájemnou spoluprací a oblasti návrhů na změny ze strany zákazníků. Celý průzkum byl podpořen odbornou literaturou, která detailně popisuje možné způsoby vstupu na zahraniční trhy. Fyzický průzkum byl prováděn pomocí interview s deseti manažery, kteří mají na starost vývoz v různých společnostech. Pro zvýšení objektivity této studie byl průzkum prováděn z obou stran - společnosti BTV plast, s. r. o. a jejích zahraničních zákazníků. Po teoretické části práce a poznatcích zjištěných z jednotlivých interview byly všechny informace shrnuty do konkrétních výsledků a z těchto závěrů byla navržena doporučení pro společnost BTV plast, s. r. o. Díky této studii bylo zjištěno, že společnost BTV plast, s. r. o. učinila správné rozhodnutí a vybrala nejvhodnější vývozní metodu. Splňuje požadavky na udržení konkurenceschopnosti a v určitých případech našla nové kompromisní řešení, jak vylepšit vzájemnou spolupráci se svými zahraničními partnery.
Description
katedra: KPE; přílohy: 1 CD; rozsah: 105, vč. 26 str. příloh
Subject(s)
export, penetration, market entry, foreign market, competition, distributors, agents, licensing, piggy-backing, franchising, joint ventures, direct marketing, strategic alliances, acquisition, direct investments, interview, case study, wheel cover, inscription, emblem, price, quality, cooperation, vývoz, prostoupení, vstup na trh, zahraniční trh, konkurence, distributoři, zprostředkovatelé, licensing, piggy-backing, franchising, společný podnik, přímý marketing, strategické aliance, akvizice, přímé investice, rozhovor, případová studie, kryt kola, nápis, znak, cena, kvalita, spolupráce
Citation
ISSN
ISBN