Optimalizace vnitrofiremní komunikace

Abstract
Diplomová práce se zabývá komunikačními procesy ve vybrané firmě. Tato problematika je v první části práce shrnuta do základních pojmů. Tyto pojmy jsou podrobně vysvětleny a na ně navazuje popis fungování komunikačních procesů ve vybrané firmě. Práce se dále zaměřuje na situaci ve vybrané firmě, kterou charakterizuje pomocí dotazníkového šetření. V tomto dotazníkovém šetření zjistí současný stav komunikace ve vybrané firmě a tento stav se poté zhodnotí a analyzuje. Výsledky tohoto hodnocení současného stavu se použijí pro určení míry neefektivity a nefunkčnosti vnitrofiremní komunikace. Následujícím krokem bude na základě těchto zjištění určit a navrhnout potřebná řešení, která by mohla být ve firmě aplikována. Tato řešení by měla přispět k optimalizaci vnitrofiremní komunikace ve vybrané firmě.
Diploma thesis deals with communication processes in selected company. In the first part this issue is summarized in the basic terms. This terms are detailed and continues description of the functioning of the communication processes in the selected company. Thesis is further focused on the situation in the selected company, this situation characterized by a questionnaire survey. Using this questionnaire survey will determine the current state that it evaluates and analyses. The results obtained by this evaluation are used to determine effectiveness and dysfunction of internal communication. The next step is identify and propose the solutions needed, which could be applied in the company. These solution should help optimize of the internal communication.
Description
Subject(s)
Komunikace, kultura, firma, školení, zaměstnanec, informace, strategie, dotazník, Communication, culture, organization, training, employee, information, strategy, questionnaire
Citation
ISSN
ISBN