Komunikační síť experimentálního elektrického vozidla

Abstract
Tato diplomová práce se zabývá aktuálními trendy v oblasti komunikačních technologií automobilových systémů. V rešerši jsou představeny nejčastěji zastoupené protokoly a různá řešení architektury komunikačních sítí vozidel. Následně je provedena analýza komunikační sítě experimentálního elektrického automobilu Laboratoře elektromobility, zvaného eŠus. Na základě této analýzy je pro toto vozidlo navržena nová architektura komunikační sítě. Motivací pro vznik práce je snaha z eŠusu vytvořit experimentální platformu pro testování technologií, které jsou předmětem stávajícího a budoucího výzkumu laboratoře elektromobility.
This master thesis provides insight into current trends in the field of communication technologies of automotive systems. The research part introduces the most frequently represented protocols and various solutions of vehicle communication network architecture. Subsequently, an analysis of the communication network of the experimental electric vehicle of the Electromobility laboratory, called eŠus, is carried out. Based on this analysis, a new communication network architecture is designed for the vehicle. The motivation for the creation of this thesis is the effort to make the eŠus an experimental platform for testing technologies that are the subject of current and future research of the electromobility laboratory.
Description
Subject(s)
automobilová platforma, komunikační síť, řídicí jednotka, CAN, protokol, sběrnice, vehicle platform, communication network, control unit, CAN, protocol, bus
Citation
ISSN
ISBN