Narušená komunikační schopnost

Title Alternative:Impaired communication ability
Abstract
Diplomová práce se zabývá problematikou narušené komunikační schopnosti u dětí. Cílem této práce bylo zpracovat problematiku narušené komunikace u dětí mladšího školního věku.Předložená diplomová práce se skládá ze dvou částí, teoretické a empirické. V části teoretické jsou obecně představeny a vysvětleny pojmy z oblasti komunikace, kterými jsou řeč a její vývoj, poruchy řeči, narušená komunikační schopnost, logopedická náprava, prostředky a metody nápravy.Část empirická se zabývá problematikou narušené komunikační schopnosti u dětí mladšího školního věku. Popisuje negativa v mluveném projevu dětí v rámci mateřského jazyka v návaznosti na předškolní věk. Předkládá přehled verbální komunikace dětí v rozmezí od 5 do 11 let a hodnotí postoje rodičů a pedagogů k uvedenému problému na malotřídní škole.
This Master´s thesis occupies itself with impaired communication abilities in children. The goal of this paper was to work out the issue of disrupted communication in children of young school age.The presented thesis consists of two parts, theoretical and empirical. The theoretical part generally introduces and explains terms from the field of communication theory such as speech and its development, speech disorders, disrupted communication skills, logopedic correction or the means and methods of correction.The empirical part engages itself in the issue of disrupted communication in children of young school age. It depicts the negative aspects of children´s speech within the scope of their mother tongue as a follow-up to preschool age, puts forward an overview of verbal communication of children ranging from age 5 to 11 years, and assesses the attitudes of parents and teachers to the given problem at small schools.
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
ISBN