Webový simulátor školního uP pro předmět Číslicové počítače

Title Alternative:Web simulator of school uP for subjekt Digital Computers
Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Cílem práce je nabídnout studentům interaktivní program, v našem případě webovou aplikaci, která bude sloužit pro studijní účely předmětu Číslicové počítače. Vytvořená webová stránka zahrnující JavaScriptové a PHP skripty, má být plnohodnotnou náhradou simulátoru vytvořeného pro studijní účely Ing. Martinem Vlasákem a Ing. Tomášem Martincem, Ph.D. Webový simulátor používá jednoduchý fiktivní mikroprocesor pro to, aby naučil studenty základním asemblerovým operacím a zasvětil je do prostředí práce mikroprocesorů v programovém prostředí. Bakalářská práce se opírá zejména o učební text předmětu Číslicové počítače, který je také hlavním dokumentem pravidel některých instrukcí. V souhrnu bakalářské práce lze vyčíst hlavní myšlenku simulátoru, využívající identifikaci textového řetězce za pomocí prázdných znaků a čárek. Výsledkem bakalářské práce je webová stránka, která nabídne studentům předmětu Číslicové počítače interaktivní prostředí simulátoru především s pokročilou nápovědou, která je specifická pro většinu chyb.
The goal is to provide students with an interactive program, in our case a web application that will be used for educational purposes of subject CIP. Creating a Website, including JavaScripts and PHP scripts should fully substitute a simulator designed for educational purposes by Ing. Martin Vlasak and Ing. Tomas Martinec, Ph.D. The web simulator uses a simple fictitious microprocessor to ensure that students learn basic assembler operations and is dedicated to the work environment in the microprocessor programming environment. Bachelor's thesis is based primarily on the textbook of subject CIP, which is also the main document of rules of some instructions. The whole thesis can be seen the main idea of the simulator, using the identification string of the text using blank characters and accent. Result of this work is a website that will offer students of subject CIP primarily for interactive simulator with advanced help that is specific for major mistakes.
Description
katedra: MTI; přílohy: 1 CD-ROM; rozsah: 40 s. (63 362 znaků)
Subject(s)
simulator, digital computers, cip, subject, assembler, simulátor, číslicové počítače, cip, předmět, assembler
Citation
ISSN
ISBN