Aplikace řešící spolehlivost systémů metodou stromu poruchových stavů (FTA)

Abstract
Tato práce se zabývá spolehlivostní metodou FTA (Fault Tree Analysis). Jak metoda pracuje a co je jejím cílem. Cílem práce je vytvoření softwaru pro výpočet pravděpodobnosti bezporuchového provozu systému a pravděpodobnosti poruchy za využití metody FTA.Informace o metodě FTA byly čerpány z technických norem a dalších písemných i elektronických zdrojů, které se metodou zabývají. Dalšími zdroji informací byly komerční softwary, které se zabývají řešením spolehlivosti systémů. Jedním z cílů práce bylo testování těchto softwarů. Pro tvorbu výsledného programu byl využit programovací jazyk C#. Program poskytuje výpočet pravděpodobnosti bezporuchového systému, výpočet pravděpodobnosti poruchy a výpočty okamžité funkce pohotovosti a nepohotovosti. Dále poskytuje grafické zobrazení výsledků pro lepší přehlednost.
This project deals with reliability using FTA method (Fault Tree Analysis). How method works and what it is purpose. Purpose work is creating software to calculate the probability of reliability of the system and the probability of failure using FTA method.Information about the method FTA was gathering from technical standards and other written and electronic resources. Other resources of information were commercial software which deals to solution of system reliability. One of purpose project was to test this software.For create of the final software was used programming language C#. Software provides the calculation of the probability of reliability system, calculation of the probability of failure and calculation of immediate availability and unavailability functions. Software also provides a graphical display of results.
Description
Subject(s)
FTA, software, spolehlivost, bezporuchovost, pravděpodobnost, FTA, software, dependability, reliability, probability
Citation
ISSN
ISBN