Optimalizace konkurenční strategie vybraného podniku

Title Alternative:Optimization of a Competitive Strategy of the Chosen Company
Abstract
Tématem diplomové práce je optimalizace konkurenční strategie vybraného podniku. Práce se zaměřuje na identifikaci významných faktorů marketingového prostředí společnosti a zkoumá jejich dopad na celkovou konkurenceschopnost. Hlavním cílem je navržení možných opatření v oblastech, jež nejsou dostatečným způsobem využívány a mohly by pomoci při zisku konkurenční výhody. Specifická data o této firmě byla získána v rámci konzultací s odpovědnými lidmi podílejícími se na vedení. Číselné hodnoty o konkurenčních podnicích jsou čerpány především z veřejně dostupných informací uvedených v obchodním rejstříku a sbírce listin, jež spravuje Ministerstvo spravedlnosti České republiky. Konkrétní opatření, obecné vyhodnocení a doporučení byly navrženy na základě zjištěných údajů při analýze podnikatelského prostředí, ve kterém společnost v současné době operuje.
The theme of this diploma thesis is the optimization of a competitive strategy of the chosen company. The working paper focuses on identifying important factors in marketing environment of the company and examines their impact on overall competitiveness. The main objective is to suggest possible actions in areas that are not sufficiently depleted and could help to gain a competitive advantage. Specific data about this company were obtained through consultations with responsible people involved in management. The numerical values about competitors are drawn mainly from the publicly available information contained in the Commercial Register and in the Collection of Documents administered by the Ministry of Justice of the Czech Republic. The specific actions, general evaluations and suggested recommendations are based on the data found during the analysis of the business environment in which the company is currently operating.
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
ISBN