Software pro efektivní zpracování řečových databází

Title Alternative:Software for effective processing of spoken documents
Loading...
Thumbnail Image
Date
2013-12-27
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Cílem diplomové práce je seznámit se s problematikou zpracování mluvených dokumentů a vytvořit počítačovou aplikaci pro jejich efektivní ruční zpracování. Program bude obsahovat potřebné nástroje pro efektivní zpracování mluvených dokumentů: podporu přehrávání zvukových a video souborů, zobrazení grafické podoby zvukových dat, nástroje pro správu seznamů mluvčích, kteří se v přepisech vyskytují, členění textového přepisu do přehledných úrovní a jeho ukládání ve vhodném formátu. Pro usnadnění ruční práce bude vytvářený software obsahovat podporu rozpoznávání spojité řeči (technologie v2t) pro automatické přepisování částí nebo celých mluvených dokumentů. Při návrhu grafického uživatelského prostředí aplikace bude kladen důraz na její intuitivní ovládání. Vybrané funkce budou moci být ovládány hlasem pomocí implementované technologie v2t.
The aim of the diploma thesis is to introduce the problems of processing the spoken documents and produce a computer application for its handmade processing. The program will consist of necessary tools for effective processing of spoken documents: support for playback of audio and video files, projection of graphical form of audio data, tools for managing the lists of speakers, who occur in the list, segmentation of rewritten texts into well-arranged levels and their saving in a proper format. To simplify the handwork, the software will content the support of recognition of a continuous speech (technology v2t) for automatic rewriting of parts or whole spoken documents. By designing the graphical user´s environment of the application the intuitive control will be emphasized. It will be possible to control the chosen functions by voice using the implemented technology v2t.
Description
katedra: ITE; rozsah: 64 s.
Subject(s)
mluvený, dokument, zpracování, rozpoznávání, v2t, spoken, document, processing, recognition, v2t
Citation
ISSN
ISBN