Rodiče dětí s ADHD/ADD

Loading...
Thumbnail Image
Date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Bakalářská práce se zabývá problematikou rodičů dětí s ADHD. Teoretická část je zaměřena na kompilaci poznatků o problematice poruch pozornosti s hyperaktivitou na základě studia odborné literatury. Empirická část analyzuje znalosti rodičů dětí s ADHD o dané poruše v souvislosti s jejich nejvyšším dosaženým vzděláním. Hledá souvislosti mezi informovaností rodičů o ADHD a spoluprací se základní školou, kterou navštěvují jejich děti s ADHD. Dále sleduje vztah mezi informovaností rodičů o ADHD a jejich postojem k užívání léků na potlačení negativních symptomů této poruchy.Zvolenou metodou průzkumu byl dotazník, který vyplnili rodiče dětí s poruchou ADHD. Výsledky bakalářské práce ukázaly, že vysokoškolsky vzdělaní rodiče jsou lépe informováni o problematice ADHD než rodiče s nižším stupněm vzdělání. Neprokázalo se, že lépe informovaní rodiče spolupracují lépe se školou než hůře informovaní rodiče. Potvrdilo se, že lépe informovaní rodiče souhlasí častěji s medikací ke zmírnění syndromů ADHD.
Bachelor thesis deals with the parents of children with ADHD. The theoretical part is focused on compiling evidence on the issue of Attention Deficit Hyperactivity Disorder on the study of literature. The empirical part analyzes the knowledge of parents of children with ADHD about the disorder in relation to their highest education. Searches relation between the awareness of parents about ADHD and cooperation with the primary school attended by their children with ADHD. It also monitors the relationship between awareness of parents about ADHD and attitude towards the use of drugs to suppress the negative symptoms of this disorder.The chosen method was a survey questionnaire completed by parents of children with ADHD. The results of this thesis showed that college-educated parents are better informed about the problems of ADHD than parents with lower education level. There is no evidence that better informed parents cooperate better school than less-informed parents. It was confirmed that better informed parents agree more with medication to alleviate ADHD syndrome.
Description
Subject(s)
ADHD, hyperaktivita, hyperkinetická porucha, porucha pozornosti, impulzivita, rodiče, znalosti o ADHD, terapie ADHD, výchova, základní škola, ADHD, ADHD therapy, attention, education, hyperactivity, hyperkinetic dysorder, impulsivity, knowledge about ADHD, parents, primary school
Citation
ISSN
ISBN