Vliv teploty tváření na velikost přetvárného odporu při zkoušce tlakem

Abstract
Tématem této bakalářské práce je vliv teploty tváření na velikost přetvárného odporu při zkoušce tlakem. Teoretická část je věnována popisu technologií objemového tváření a metodám stanovení přetvárného odporu při tváření. V experimentální části bylo provedeno měření konstrukční oceli. Byly provedeny zkoušky pěchováním za určitých teplot potřebné k následnému určení jednotlivých přetvárných odporů. Dále se experimentální část zabývá popisem materiálu, dále pak popisem strojů a zařízení použitých při měření.
The topic of this bachelor´s thesis is effect of forming temerature on the amount of deformation resistence during the compression test. The theoretical part is devoted to the description of forming and methods for determining the deformation resistence during forming. In the experimental part, the measurement of structural steel was performed. Test were performered by upsetting at certain temperatures necessary for the subsequent determination of individual deformation resistence. Furthermore, the experimental part deals with the description of the material, then the descripton of machines and equipmnet used in the measurment.
Description
Subject(s)
Přetvárný odpor, zkouška pěchováním, konstrukční ocel, teplota tváření, objemové tváření, TESTOMETRIC FS100CT, Deformation resistance, upsetting test, construction steel, forming temperature, forming, TESTOMETRIC FS100CT
Citation
ISSN
ISBN
Collections