Podílové fondy - analýza investičních příležitostí

Abstract
Cílem bakalářské práce je navrhnout optimální umístění volných finančních prostředků investorů do podílových fondů. V první části práce se zaměříme na teoretické vymezení pojmů, charakteristiku kolektivního investování a vysvětlíme základní rozdělení fondů na finančním trhu. Dále si přiblížíme vybrané podílové fondy tří největších investičních společností na českém trhu, konkrétně Investiční kapitálové společnosti KB, a.s., Investiční společnosti ČS, a.s. a Investiční společnosti ČSOB, a.s.. Z jednotlivých společností jsme zvolili vždy dva fondy, KB Dluhopisový, KB akciový, ČSOB Bond mix, ČSOB Střední a Východní Evropa a z ČS, a.s. fondy Sporobond a Sporotrend. Následně pomocí vhodných optimalizačních metod navrhneme tři různá portfolia složená z vybraných fondů. Použité optimalizační modely mají za parametry vybrané statistické veličiny jako průměrný denní výnos nebo jeho rozptyl apod., které byly spočteny z veřejně dostupných zdrojů. Optimalizace samotná se zaměřila na portfolio s maximálním výnosem, minimálním rizikem a portfolio vyvážené vzhledem k averzi investora vůči riziku.
The aim of the thesis is to design the optimal placement of free funds of investors in mutual funds. The first part of the thesis will focus on the theoretical definitions, characteristics of the collective investment schemes and explaination of basic distribution of funds on the financial market. The following part willthen have a closer look at mutual funds of the selected three largest investment companies on the Czech market, namely Investiční kapitálové společnosti KB, a.s., Investiční společnosti ČS, a.s. and Investiční společnosti ČSOB, a.s. From each of these companies two funds have been chosen, i.e. KB Bond, KB Equity, ČSOB Bond mix, CSOB Central and Eastern Europe and from CS, Inc, Save-fund and Save-trend funds. Using the optimization methods, three different portfolios consisting of selected funds will be propřed conclusion. The used optimization models consist of certain statistical parameters such as average daily income or dispers ion, which were calculated from public available sources. The optimisatson focuses on the portfolio with the maximum yield, minimum risk and a balanced portfolio due to investor aversion to risk.
Description
Subject(s)
Kapitálový trh, kolektivní investování, podílové fondy, rizika investování, optimalizace portfolia, Capital market, collective investment, mutual funds, investment risks, optimization of the portfolio
Citation
ISSN
ISBN