Elektronická učebnice stereometrie v GeoGebře 3D

Abstract
Diplomová práce je zaměřena na výklad a procvičování stereometrie na středních školách. Ilustrační obrázky a dynamické applety, které doprovázejí vykládanou látku i řešené příklady jsou sestrojeny ve volně dostupném programu GeoGebra 3D. Ve školské stereometrii je s výhodou využíváno sepjetí základních geometrických objektů (bod, přímka a rovina) se základními tělesy. V programu GeoGebra 3D jsou tělesa zobrazována v rovnoběžném promítání a je možné je natáčet z různých úhlů pohledu. Součástí práce je popis průzkumu, jehož cílem bylo ověření vhodnosti užití programu GeoGebra 3D při výuce stereometrie na střední škole.
The diploma thesis is focused on interpreting and practicing stereometry at secondary schools. Illustrative images and dynamic applets that accompany the embroidered topics and solved examples are constructed in the freeware GeoGebra 3D. In school stereometry, it is advantageous to use the joining of basic geometric objects (point, line, and plane) with the basic bodies. In GeoGebra 3D, the bodies are displayed in parallel projection and they can be shot from different angles. Part of the thesis is a description of a survey whose target was to verify the suitability of GeoGebra 3D program for teaching stereometry at high schools.
Description
Subject(s)
stereometrie pro SŠ, stereometrické polohové a metrické úlohy, rovnoběžné promítání, základní tělesa, GeoGebra 3D, dynamické applety, stereometry for secondary schools, stereometric positioning and metric tasks, parallel projection, basic bodies, GeoGebra 3D, dynamic applets
Citation
ISSN
ISBN